Shri Goverdhan Lal Kabra
Shri Brij Sunder Sharma
Shri Sarvanand
Shri V. V. John
Padmashri Devi Lal Samar
Shri Mansha Ram Purohit
Shri Mangal Sexana
Shri Ram Krishna Kalla
Smt. Leelavati Adsule
Shri Bhanu Bharti
Shri Amar Singh Rathore
Shri L.P. Kothari
Padmashri Komal Kothari
Shri Kaushal Bhargava
Shri Suraj Narayan Purohit (Acting Chairman)
Shri Ramesh Borana
Shri Madan Mohan Mathur
Dr. Arjun DEO Charan
Shri Gaurav Goyal IAS
Dr. Preetam B Yashvant (I.A.S.)
Shri Vishnu Charan Mallik (I.A.S.)
Shri Ratan Lahoti (Administrator) (I.A.S.)

 

 
Home :: About Us :: Aims :: Officials :: Gallery :: Schemes :: Museum :: Survey :: Publications :: News :: Awardees :: Chairmen :: Contact Us